دفتر هماهنگي و نظارت و سنجش و ارزيابي رشته هاي علوم پزشكي

 

       در راستاي ايجاد هماهنگي بين ساير ادارات اين حوزه و واحدهاي ارايه‌كننده‌ي رشته‌هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز نظارت و ارزيابي كليّه رشته‌هاي علوم پزشكي و تحصيلات تكميلي وجود اين دفتر لازم و ضروري مي‌باشد، درواقع همه‌ي امور مربوط به حوزه‌هاي آموزش، تحصيلات تكميلي و تخصصي، گسترش و ايجاد رشته‌هاي علوم پزشكي و همچنين نظارت و ارزيابي آن‌ها در حوزه‌ي وظايف اين دفتر قرار دارد و به عنوان ركن اصلي اين معاونت در حال انجام وظيفه مي‌باشد و با وجود كمبود نيروي كاري وظايف خود را به نحو احسن و به شرح ذيل انجام مي‌دهد:

1.  ايجاد هماهنگي بين واحدهاي علوم پزشكي در زمينه‌ي مسايل آموزشي و پژوهشي.

2.  بررسي و پيشنهاد به گروه‌هاي آموزشي در دانشكده‌هاي علوم پزشكي در زمينه‌ي تغيير يا توسعه برنامه‌هاي آموزشي.

3.  تهيّه و تنظيم گزارش پيشرفت كار در دانشكده‌هاي علوم پشكي.

4.  نظارت بر حسن انجام امور مربوط به برنامه‌هاي آموزشي رشته‌هاي گروه پزشكي.

5.  بررسي و اظهار نظر در مورد درخواست واحدهاي دانشگاهي كه تقاضاي گسترش، ايجاد و راه‌اندازي رشته‌هاي علوم پزشكي را دارند و اعلام نتيجه‌ي آن به معاونت‌هاي علوم پزشكي و آموزشي دانشگاه.

6. مطالعه و پيشنهاد لازم در مورد ايجاد بخش‌هاي جديد بيمارستاني و يا رشته‌هاي تحصيلي براي واحدهاي علوم پزشكي.

7. انجام بررسي‌هاي مربوط به استانداردهاي بيمارستاني در زمينه‌ي مسايل آموزشي، پژوهشي و درماني با هماهنگي واحدهاي علوم پزشكي.

8. انجام مطالعات لازم در زمينه‌ي تغيير و توسعه و گسترش فيزيكي بيمارستان‌ها و مؤسسات درماني وابسته.

9.  انجام اقدامات لازم در مورد برگزاري جلسات علمي، كنفرانس‌ها و سمينارها با همكاري واحدهاي علوم پزشكي.

10.  حصول اطمينان از حسن اجراي برنامه‌هاي آموزش علوم پزشكي از طريق اعمال نظارت بر ارزيابي.

11.  نظارت بر حسن اجراي امتحانات ساليانه‌ي دوره‌هاي رشته‌هاي مختلف گروه پزشكي.