دفتر امور فارغ‌التحصيلان و طرح خدمات نيروي انساني

 

       با توجه به دغدغه‌ي معاونت علوم پزشكي در خصوص تسريع امور مربوط به فارغ‌التحصيلان و نيز جلوگيري از حضور فيزيكي دانشجويان و رضايت هرچه بيشتر ارباب رجوع و همچنين نظارت بر حسن اجراي روند معرفي مشمولين و فارغ‌التحصيلان توسط واحدهاي دانشگاهي تابعه، دفتر امور فارغ‌التحصيلان و طرح خدمات نيروي انساني فعاليّت خود را در حوزه‌ي معاونت علوم پزشكي دانشگاه آغاز كرد و وظايف خود را به شرح ذيل اجرا مي‌نمايد:

1.  نظارت بر امور مدارك تحصيلي ارسالي از واحدهاي دانشگاهي.

2.  بررسي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان واحدهاي دانشگاهي و صدور ارزش‌نامه‌ها و تأييديه‌هاي تحصيلي.

3. انجام مكاتبات لازم در مورد اجراي طرح خدمت قانوني فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي.

4.  نظارت بر اجراي مقررات و قوانين مربوط به طرح خدمات پزشكي در واحدهاي علوم پزشكي تابعه.

5. معرفي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي مشمول طرح نيروي انساني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

6. صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي كه طرح گذرانده‌اند و يا مشمول طرح نمي‌باشند.