دفتر تأمين هيأت‌علمي و هيأت مميزه پزشكي

 

      در روند اجراي اهداف معاونت علوم پزشكي دانشگاه، دفتر تأمين اعضاي هيأت‌علمي و هيأت‌مميزه علوم پزشكي تشكيل گرديد و با توجه به حساسيّت بالاي رشته‌هاي علوم پزشكي و تخصصي بودن نوع فعاليّت‌هاي مربوطه و نياز واحدهاي دانشگاهي به منظور انجام كليّه امور مربوط به تأمين اعضاي هيأت‌علمي شايسته در واحدهاي دانشگاهي زيرمجموعه‌ي معاونت علوم پزشكي و نيز امور مربوط به احكام و انتصابات اعضاي هيأت‌علمي، در حال انجام وظيفه مي‌باشد و اجراي امور را به شرح ذيل بر عهده دارد:

1. اجراي مفاد آيين‌نامه‌ي استخدامي هيأت‌علمي و تعرفه‌ي حقوق و مزاياي مربوط به آن‌ها.

2. بررسي و مطالعه و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاي هيأت‌علمي به مراجع ذي‌صلاح.

3. بررسي فرم‌هاي استخدامي و سوابق علمي و تجربي متقاضيان و تعيين نواقص و كمبودها به منظور تشكيل پرونده‌ي هريك از آنان.

4. تهيّه و تنظيم مدارك مربوط به اعضاي هيأت‌علمي به صورتي كه بتوان در كمترين زمان در اختيار مسئولان قرار داد.

5. انجام اقدامات لازم به منظور ترتيب جلسات و تنظيم اوقات مصاحبه به منظور شركت به موقع متقاضيان استخدام.

6. اقدام در زمينه‌ي مكاتبه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي جهت تأييد مدارك تحصيلي، اخذ ريز نمرات و ... به منظور ثبت‌نام از متقاضيان قبول شده در مصاحبه‌ي علمي.

7. انجام اقدامات لازم در زمينه‌ي تشكيل گروه‌هاي تخصصي به منظور بررسي شرايط علمي و تخصصي داوطلبان عضويت در هيأت‌علمي دانشگاه.

8. نگهداري كليّه اطلاعات و آمار مربوط به متقاضيان استخدام هيأت‌علمي.

9. انجام كليّه امور دفتري و بايگاني مدارك استخدامي مربوط به اعضاي هيأت‌علمي.

10.اعلام فهرست اسامي قبول‌شدگان در مصاحبه‌ي علمي به دفتر گزينش به منظور بررسي به جهت تأييد اخلاقي و ابلاغ نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان پس از تأييد رياست محترم دانشگاه.

11.بررسي سوابق و پرونده‌هاي استخدامي اعضاي هيأت‌علمي رسمي آزمايشي تمام‌وقت كه حداقل سابقه‌ي 3 سال تدريس مداوم در دانشگاه را داشته باشند جهت مطرح كردن در كميته‌هاي تخصصي.

12.هماهنگي لازم با مديران گروه‌هاي آموزشي در مورد كسب امتياز لازم جهت آن تعداد از اعضاي هيأت‌علمي واجد شرايط براي كسب ارتقاء و يا تبديل وضعيت استخدامي.

13. هماهنگي در مورد تشكيل كميته‌هاي تخصصي منتخب در مورد ارتقاي هيأت‌علمي و يا تبديل وضعيت آن‌ها.

14. انجام هماهنگي لازم با اعضاي كميته‌هاي تخصصي منتخب و هيأت‌مميزه در مورد تاريخ جلسه.

15.تهيّه و تنظيم صورتجلسات هيأت‌مميزه‌ي كميته‌هاي تخصصي و منتخب و ارسال آن‌ها جهت اعضاي هيأت‌علمي محترم دانشگاه.

16. بررسي پرونده‌ي متقاضيان بورس و عضويت در كادر هيأت‌علمي گروه پزشكي.

17. صدور مجوز جذب و بورسيه‌ي متقاضيان و اعلام نتايج مصاحبه‌ي علمي به واحدهاي مربوط.

18. نگهداري آمار و اطلاعات اعضاي هيأت‌علمي و متقاضيان بورس.

19. پاسخ‌گويي به استعلامات و سؤالات واحدها و مناطق دانشگاهي در خصوص جذب اعضاي هيأت‌علمي و بورسيه‌ي متقاضيان گروه پزشكي.

20. صدور احكام ارتقا و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت‌علمي گروه پزشكي و ارسال آن به واحدهاي دانشگاهي پس از تأييد رياست محترم دانشگاه.