دروس رشته‌هاي دندان‌پزشكي

سرفصل دروس رشته‌هاي كارداني:

1- بهداشت دهان                2- پروتزهاي دنداني

 

سرفصل دروس رشته‌هاي كارشناسي پيوسته‌ و ناپيوسته:

1- ساخت پروتز دنداني

 

سرفصل دروس رشته‌ي دكتري عمومي:

1- دكتري عمومي دندان‌پزشكي

 

سرفصل دروس رشته‌هاي تخصصي:

1- ارتودانتيكس                     2- بيماري‌هاي دهان و فك و صورت

3- پروتزهاي دنداني               4- جراحي دهان و فك و صورت

5- دندان‌پزشكي كودكان          6- اندودانتيكس

7- پاتولوژي دهان و فك            8- پريودانتيكس

9- دندان‌پزشكي ترميمي        10- راديولوژي دندان و فك و صورت