تقویم فعالیت ها

 

1. برداشتن گام مؤثر در جهت نهضت بيمارستان‌سازي با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

2. ورود به عرصه‌ي بهداشت.

3.  توسعه‌ي توليد خدمات درماني.

4. ارتقاي سطح كيفي از دكتراي حرفه‌اي به دكتراي تخصصي.